این کلیپ در یکامارت به مبلغ ۵هزار پوند به یک میلیونر فروخته شد وپسرش این کلیپ را درسراسر اینترنت پخش کرد ودر سال ۲۰۰۵در you tubeچهل میلیون دانلود داشت

EXEX

دانلود