دانلود + متن + ترجمه در ادامه مطلب

EXEX

دانلود آهنگ تصویری با فرمت mp4 - کیفیت عالی

دانلود

دانلود آهنگ با فرمت mp3

دانلود

متن:


If I was your boyfriend, I’d never let you go

اگر من دوست پسرت بودم هیچ وقت نمیزاشتم که تو بری

I can take you places you ain’t never been before

من میتونم تورو به جاهایی ببرم که قبلا نبودی

Baby take a chance or you’ll never ever know

عزیزم یه شانس یده یا تو هیچ وقت نمیفهمی

I got money in my hands that I’d really like to blow

من پول در دستانم دارم بخاطر همونه که دوست دارم خرجش کنم

Swag swag swag, on you

و اونارو کوله کوله به پات بریزم

Chillin by the fire why we eatin’ fondue

توسط آتیش شناور شیم چرا ما با فاندو (نوعی قاشق)نمیخوریم

Idunno about me but I know about you

من درباره خودم نمیدونم اما تورو میشناسم

So say hello to falsetto in three two

پس بگو سلام با صدای تیز در ۳ و۲

I’d like to be everything you want a

من دوست دارم هر چیزی رو که تو میخوای

Hey girl, let me talk to you

هی دختر بزار باهات صحبت کنم

If I was your boyfriend, never let you go

اگر من دوست پسرت بودم هیچ وقت نمیزاشتم بری

Keep you on my arm girl, you’d never be alone

تورو روی بازوم نگه میداشتم و تو هیچ وقت تنها نمیموندی

I can be a gentleman, anything you want

من میتونم یه مرد باکلاس باشم هر چیزی که تو میخوای

If I was your boyfriend, I’d never let you go, I’d never let you go

اگر دوست پسرت بودم هیچ وقت نمیزاشتم که بری هیچ وقت نمیزاشتم که بری

Tell me what you like yeah tell me what you don’t

به من بگو چه چیزی میخوای اره به من بگو چی نمیخوای

I could be your Buzz Lightyear fly across the globe

من میتونم زنبور نوری باشم و پرواز کنم بالای کره

I don’t never wanna fight yeah, you already know

من هیچ وقت نمیخواهم بجنگم آره تو هنوز اینو میدونی

I am ‘ma a make you shine bright like you’re laying in the snow

من کاری میکنم که تو برق بزنی مثل اینکه تو برف خوابیده باشی

Girlfriend, girlfriend, you could be my girlfriend

دوست دختر دوست دختر تو میتونی دوست دخترم باشی

You could be my girlfriend until the —- world ends

تو باید دوست دخترم باشی تا زمانی که دنیا به اخر برسه

Make you dance do a spin and a twirl and

کاری کنم برقصی و بچرخی و بچرخی

Voice goin crazy on this hook like a whirl wind

صدات دیوونه بشه روی این تیغه مثل یک باد بلند

I’d like to be everything you want

من دوست دارم هر چیزی رو که تو میخوای

Hey girl, let me talk to you

هی دختر بزار باهات صحبت کنم

If I was your boyfriend, never let you go

اگر من دوست پسرت بودم هیچ وقت نمیزاشتم بری

Keep you on my arm girl, you’d never be alone

تورو روی بازوم نگه میداشتم و تو هیچ وقت تنها نمیموندی

I can be a gentleman, anything you want

من میتونم یه مرد باکلاس باشم هر چیزی که تو میخوای

If I was your boyfriend, I’d never let you go, I’d never let you go

اگر دوست پسرت بودم هیچ وقت نمیزاشتم که بری هیچ وقت نمیزاشتم که بری

So give me a chance, ‘cause you’re all I need girl

پس به من یک شاس بده چون تو تمام چیزی هستی که دارم

Spend a week wit your boy I’ll be calling you my girlfriend

1هفته با پسرت باش من تورو صدا میزنم دوست دخترم

If I was your man, I’d never leave you girl

اگر من مردت بودم هیچ وقت نمیزاتم ترکم کنی

I just want to love you, and treat you right

من فقط میخوام دوست داشته باشم و تو سالم باشی

If I was your boyfriend, never let you go

اگر من دوست پسرت بودم هیچ وقت نمیزاشتم بری

Keep you on my arm girl, you’d never be alone

تورو روی بازوم نگه میداشتم و تو هیچ وقت تنها نمیموندی

I can be a gentleman, anything you want

من میتونم یه مرد باکلاس باشم هر چیزی که تو میخوای

If I was your boyfriend, I’d never let you go, I’d never let you go

اگر دوست پسرت بودم هیچ وقت نمیزاشتم که بری هیچ وقت نمیزاشتم که بری

Na na na, na na na, na na na ey

If I was your boyfriend

اگر من دوست پسرت بودم